Je niekoľko dôvodov, prečo investovať do fotovoltaiky, ako je aj veľa kritérií, ktoré si možno stanoviť pri rozhodovaní:

Ekonomická návratnosť

Tento často skloňovaný pojem je dôležitý pri rozhodovaní sa, či investovať do systému. Výška investície závisí predovšetkým od toho, pre aké technické riešenie sa zákazník rozhodne a aké využitie systému predpokladá. Ohrev teplej vody je investične menej náročný, ako napr. výroba elektriny on-grid systémom, prípadne hybridným systémom s batériami. Hybridný systém však redukuje závislosť od distribučnej siete a vo väčšej miere umožňuje využitie vopred kumulovanej energie neskôr, t.j. v čase jej nedostatku.

S čím sa však pri súčasných výpočtoch návratnosti neuvažuje, je dlhodobý rast cien energií vzhľadom na zvyšujúce sa fixné i variabilné náklady na obstaranie elektriny z konvenčných zdrojov a všeobecne rastúci tlak na znižovanie energetickej náročnosti budov a výrobných prevádzok. Naopak sa všeobecne predpokladá, že ceny FV systémov sa nebudú meniť vzhľadom na ich rastúci podiel na trhu. Čím väčší bude v budúcnosti podiel alternatívnych zdrojov energie, tým väčšmi budú rásť ceny energií z konvenčných zdrojov, keďže ich objem bude klesať pri neporovnateľne vyšších nákladoch na výrobu.

Ekonomickú návratnosť v súčasnosti výrazne skracuje dotačný program Zelená domácnostiam II, v rámci ktorého môžu domácnosti získať príspevok 50% na zhotovenie systému, vo forme poukážky a to max. do výšky 1500 EUR.
Viac na www.zelenadomacnostiam.sk

Udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie sa

Každý z nás je zároveň vlastnou mierou zodpovedný za uhlíkovú stopu, ktorú po sebe zanechá. Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, v akom stave odovzdáme životné prostredie nasledujúcim generáciám. Svojím dielom môžeme vždy prispieť k spoločnému dobru a to nielen využívaním alternatívnych zdrojov energie, ale aj separáciou odpadu a inými aktivitami zameranými na ochranu životného prostredia. Dôsledky globálneho otepľovania z dôvodu primárneho využívania fosílnych palív sú jasne citeľné už v súčasnom období a náklady na ich minimalizáciu budú vysoké. Fotovoltaika je jeden z možných krokov vpred a progresívnym riešením budúcich problémov.